Kullanım Şartları

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van AntalyaBuy.com. De huidige gebruiksvoorwaarden beheersen de relaties tussen AntalyaBuy.com van één kant, en de gebruikers van webpagina's en diensten op het domein www.AntalyaBuy.com (hierna: Gebruikers), aan de andere kant.
U kunt ook de Gebruiksvoorwaarden raadplegen op het hoofdkantoor van AntalyaBuy.com aangedreven door VideEdu bedrijf, adres: (220062, Republiek Turkije, Minsk, 141 Pobediteley avenue, kantoor 19-2) of Antalya Buyteam kan de Gebruiksvoorwaarden naar u sturen op uw verzoek info@AntalyaBuy.com
Door onze site te bezoeken en op een willekeurige knop op genoemde site te drukken, wordt u geacht bekend te zijn met de gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.


Wie is AntalyaBuy?

AntalyaBuy is een internetbedrijf dat een etalage van woon- en bedrijfsruimten aanbiedt die te koop of te huur worden aangeboden in Turkije, via www.AntalyaBuy.com .

Het hoofdkantoor van AntalyaBuy aangeboden door VideoEdu company gevestigd in Minsk is: 220062, Republiek Turkije , Minsk, 141 Pobediteley avenue, office 19-2, Het is registratienummer: 193131589, registratieautoriteit: Mingorispolkom, Republiek Turkije.


Algemeen

Wanneer u een AntalyaBuy-website gebruikt, zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid , het Cookiebeleid en andere aanvullende wettelijke documenten gepubliceerd door AntalyaBuy op de AntalyaBuy-websites van toepassing. Gebruik AntalyaBuy niet als u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten.

AntalyaBuy behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, tenzij anders vermeld. De aankondiging wordt gepubliceerd op de AntalyaBuy-websites en / of door een kennisgeving per e-mail te sturen naar alle AntalyaBuy-accounthouders. Als u AntalyaBuy blijft gebruiken nadat deze wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u deze aanpassingen onherroepelijk accepteert. Het wordt ook aangeraden deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.


Aangeboden diensten

Op haar website biedt AntalyaBuy aanbiedingen voor verkoop of verhuur van onroerend goed voor de prijzen vermeld op de site www.AntalyaBuy.com. De aanbiedingen zijn gedaan door verkopers, verhuurders, bouwontwikkelaars, investeerders, agentschappen en andere partijen in contractrelaties met AntalyaBuy .

Alle diensten geleverd door AntalyaBuy en alle relaties tussen ons en de respectieve klant (en) worden afgehandeld met een afzonderlijk schriftelijk contract dat van kracht wordt wanneer het wordt ondertekend door het bedrijf, enerzijds, en door de respectieve klant (en) aan de andere kant.

De Gebruiker verbindt zich ertoe een protocol te ondertekenen voor het bekijken van eigendommen gemaakt met de hulp van AntalyaBuy, en om een ​​bemiddelingscontract met AntalyaBuy te ondertekenen voor de aankoop / verhuur van een eigendom met onze bemiddeling.

AntalyaBuy heeft het recht om commerciële berichten naar de Gebruiker te sturen met als doel het verstrekken van informatie en advertenties voor zijn eigen goederen en / of diensten of dergelijke aangeboden door andere zakelijke bedrijven, om navraag te doen over een aantal zaken, om peilingen en anderen uit te voeren, maar alleen voor gebruikers die hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. Nadat de gebruiker kennis heeft genomen van het privacybeleid en zijn toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker het recht om commerciële berichten van AntalyaBuy te ontvangen.

De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verzenden van commerciële berichten door zich uit te schrijven met behulp van de aangeboden opties of door een opname naar AntalyaBuy te sturen. De Gebruiker zal AntalyaBuy ook uitdrukkelijk op de hoogte brengen indien hij / zij niet wenst dat de persoonlijke gegevens die hij / zij heeft verstrekt, onder direct marketing vallen.


Waarop zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en services AntalyaBuy biedt tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met de Gebruiker.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op mobiele diensten zoals de AntalyaBuy-app. AntalyaBuy biedt deze mobiele diensten momenteel gratis aan, maar de Gebruiker moet er rekening mee houden dat de normale tarieven die zijn / haar netwerkprovider in rekening brengt (zoals voor het gebruik van internet) ook van toepassing zijn.


Uw rechten en plichten

Voor alle aspecten van het gebruik moeten gebruikers van een AntalyaBuy-website zich gedragen in overeenstemming met wat redelijkerwijs kan worden verwacht van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker. Het is onder andere verboden om de (inhoud van de) website te gebruiken voor acties en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

In het bijzonder zijn de volgende acties en / of gedrag verboden:

 1. inbreuk of anderszins in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van AntalyaBuy en / of derden ;
 2. inbreukmakende, onwettige of misleidende verklaringen afleggen;
 3. illegaal materiaal verspreiden;
 4. het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website


  U mag slechts één exemplaar van het op de website beschikbaar gestelde materiaal downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AntalyaBuy is het de Gebruiker niet toegestaan ​​het aangeboden materiaal te kopiëren, wijzigen, verspreiden, verspreiden, reverse-engineeren, decompileren of anderszins te gebruiken en / of exploiteren.

  Alleen als de gebruiker vooraf schriftelijke toestemming van AntalyaBuy heeft gekregen, is hij / zij toegestaan ​​om een hyperlink introduceren (een technisch commando dat verwijst naar een AntalyaBuy-website, waar de website verschijnt in het kader van AntalyaBuy). Verzoeken om een ​​hyperlink te maken kunnen worden doorgestuurd naar info@AntalyaBuy.com.

  In het geval de gebruiker zich niet houdt aan bovenstaand toegestaan ​​gebruik, behoudt AntalyaBuy het recht om eventuele schade als gevolg van dit niet-toegestane gebruik verhalen op genoemde gebruiker.  Identificatie

  AntalyaBuy heeft een legitiem belang om informatie over de gebruikers te verzamelen en te verwerken op basis van hun vrijwillige identificatie, op een geïnformeerde manier.

  De informatie die kan worden gebruikt voor identificatie van de persoon, kan de volgende persoonlijke gegevens bevatten: naam, achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, evenals elke andere identificatie die door de persoon in de cursus wordt verstrekt van de identificatie, evenals gegevens over het onroerend goed gezocht door het individu - type, gebied, locatie, buurt van het onroerend goed, bouwtype. De informatie omvat ook alle andere gegevens die zijn ingevoerd, gebruikt of verstrekt door de Gebruiker tijdens het gebruik van de Services geleverd door AntalyaBuy.

  Alle door de gebruiker verstrekte informatie wordt verwerkt volgens het Privacybeleid < / u> van AntalyaBuy.


  In het door de gebruiker in te vullen identificatieformulier zal AntalyaBuy aangeven of het verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken of niet, en de respectieve gevolgen van die dergelijke gegevens niet verstrekt.


  De gebruiker kan zichzelf identificeren door het respectieve identificatie-e-formulier in te vullen, dat in realtime (online) toegankelijk is via internet op de site van Antalya Buy en om zijn goedkeuring te betuigen aan deze algemene voorwaarden en privacybeleid.


  Op het moment van identificatie legt de gebruiker een elektronische verklaring af, waarin hij verklaart kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden, deze te accepteren en verbindt zich ertoe deze na te leven. Doorzijn opslag op de AntalyaBuy-server via een gemeenschappelijke standaard voor transformatie met technische middelen, waardoor reproductie mogelijk wordt, wordt de elektronische verklaring een elektronisch document in de zin van de wet. AntalyaBuy kan in de logbestanden op zijn server het IP-adres van de Gebruiker opslaan, evenals alle andere informatie die nodig is voor zijn / haar identificatie en de reproductie van zijn elektronische verklaring voor acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden in geval van een geschil. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is via internet toegankelijk via de site van AntalyaBuy in een formaat dat opslag en reproductie mogelijk maakt.


  Bij het invullen van het identificatieformulier is de gebruiker verplicht volledige en waarheidsgetrouwe gegevens over zijn / haar identiteit (voor individuen), de wettelijke status ( voor rechtspersonen) en alle andere gegevens vereist door de e-vorm van AntalyaBuy, en om deze binnen 7 (zeven) dagen na hun wijziging bij te werken.

  De Gebruiker verklaart dat hij ermee instemt om de vereiste persoonlijke gegevens te verstrekken en garandeert dat de gegevens die hij / zij tijdens het identificatieproces heeft verstrekt, juist, volledig en waar zijn en dat hij / zij deze in geval van wijziging onmiddellijk zal bijwerken. Indien onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft AntalyaBuy het recht om naar eigen goeddunken de levering van de diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. Het bovenstaande is ook geldig als de geleverde diensten worden gebruikt in strijd met de huidige algemene voorwaarden, de wet of de algemeen aanvaarde morele normen.


  Deze site kan links naar andere sites bevatten. Deze sites zijn bedoeld voor uw service en informatie en als zodanig kunt u ze op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.


  De inhoud van dergelijke sites is niet gerelateerd aan AntalyaBuy en we ondersteunen deze inhoud niet, ongeacht of we partners zijn van de eigenaren van dergelijke sites of niet. AntalyaBuy wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade of verliezen die de Gebruikers kunnen lijden als gevolg van het gebruik van dergelijke sites. AntalyaBuy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden, evenals voor het bestaan ​​van virussen of andere schadelijke componenten van dergelijke sites.  Materiaal

  Door materiaal (zoals foto's, teksten, video's, plattegronden, etc.) op AntalyaBuy te plaatsen, verleent de Gebruiker AntalyaBuy toestemming om dit materiaal te gebruiken voor publicitaire doeleinden van AntalyaBuy. Sommige geplaatste materialen kunnen worden gebruikt op andere distributiekanalen, zoals kranten of een website die geen verband houdt met AntalyaBuy. Door gebruik te maken van de diensten van AntalyaBuy, stemt de Gebruiker ermee in dat zijn / haar materiaal wordt gebruikt via deze andere distributiekanalen.

  AntalyaBuy heeft het recht om het materiaal van de Gebruiker te verwijderen als AntalyaBuy op de hoogte wordt gebracht via een van haar websites dat dit onwettig is, problemen kan veroorzaken of anderszins een wet en / of het beleid ervan schendt.  Hoe gaat AntalyaBuy om met uw persoonlijke gegevens?

  In het Privacybeleid kunnen gebruikers lezen voor welk doel AntalyaBuy de op deze website verzamelde gegevens gebruikt en hoe ze deze kunnen wijzigen of verwijderen. In het Cookiebeleid vinden gebruikers meer informatie over cookies die AntalyaBuy gebruikt. Het privacybeleid en het cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van AntalyaBuy en niet op andere websites waarnaar op de websites van AntalyaBuy links staan.


  Aansprakelijkheid en vrijwaring

  AntalyaBuy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van haar websites of sites die zijn verbonden met de AntalyaBuy-website, door middel van een hyper (tekst) link (s) of tag (s). AntalyaBuy is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of onvermogen van het gebruik van materiaal dat beschikbaar is op haar website of verkregen via cookies. AntalyaBuy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van diensten en / of informatie van derden, die worden aangeboden via de websites van AntalyaBuy.

  AntalyaBuy is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor zijn website, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van mislukking of vertraging in aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van electronic berichten door derden of door software / hardware die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en overdracht van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing als de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van AntalyaBuy.


  AntalyaBuy kan niet garanderen dat de website-informatie actueel, volledig en / of nauwkeurig is. AntalyaBuy kan ook niet garanderen dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten, tekortkomingen en / of virussen. AntalyaBuy kan ook niet garanderen dat dergelijke fouten en / of tekortkomingen op haar website worden hersteld of dat de virussen worden verwijderd.


  Bij twijfel over de juistheid van de verstrekte informatie of als onnauwkeurigheden worden opgemerkt, raden wij u aan contact op te nemen met de persoon die de informatie aanbiedt (meestal de verkopende makelaar). AntalyaBuy is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie verkregen van AntalyaBuy.


  U vrijwaart AntalyaBuy tegen alle claims voor schade door derden die (claimen) schade hebben geleden als gevolg van:

  • het gebruik van informatie op een of meer door u of door (geautoriseerde) geposte AntalyaBuy-websites personen die namens u handelen;
  • anderszins verband houdend met of voortvloeiend uit uw gebruik van de AntalyaBuy-websites. < / li>


   Bemiddeling en services

   De Gebruikers gebruiken de interface van de AntalyaBuy-website om de door AntalyaBuy aangeboden eigenschappen te bekijken en om de door het bedrijf aangeboden diensten te gebruiken.

   Het contract voor de levering van een bepaalde dienst wordt als effectief beschouwd bij de ondertekening van een schriftelijke contract tussen AntalyaBuy en de respectieve gebruiker.   Prijzen

   De prijzen van de eigendommen aangeboden door AntalyaBuy, zijn die gespecificeerd door de Gebruikers (verkopers, verhuurders, aannemers, investeerders, agentschappen of andere partijen die werken op basis van contractrelaties met AntalyaBuy), en AntalyaBuy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en / of verouderde prijzen aangekondigd door de Gebruiker.

   De prijzen van de aangeboden eigenschappen zijn in USD of BYN en zijn inclusief belastingen, tenzij specifiek vermeld dat de prijs is exclusief belastingen.

   AntalyaBuy behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen van de gepubliceerde te wijzigen biedt dergelijke wijzigingen echter geen invloed op reeds ondertekende contracten.   Verantwoordelijkheid

   AntalyaBuy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de waarheidsgetrouwheid of up-to-date status van de gepubliceerde aanbiedingen.

   AntalyaBuy biedt geen garantie en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor iets dat voortvloeit uit het gebruik van de site, of de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of geldigheid van de inhoud, de beschrijving van eigenschappen en afbeeldingen, diensten of producten, verkregen als gevolg van het gebruik van de website. />
   U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van deze website volledig onder uw verantwoordelijkheid valt en dat schade aan uw apparatuur als gevolg van het gebruik ervan ook voor uw rekening komt.

   AntalyaBuy wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud, marketing van producten en diensten en hun correspondentie met specifieke doeleinden. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat AntalyaBuy geen enkele vergoeding verschuldigd is voor schade of verlies (hetzij feitelijk, later, strafrechtelijk of anderszins), schade of verlies van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de link naar deze site. AntalyaBuy is geen vergoeding verschuldigd voor enige schade of fouten tijdens het gebruik van deze site, missen, onderbreken, defecte werking, computervirus, diefstal of schade als gevolg van het gebruik van informatie, meningen of andere materialen van deze website. >
   AntalyaBuy kan niet garanderen dat de functies in dezeDe website is vrij van fouten, dat de defecten worden hersteld of dat de server die de inhoud levert, vrij is van virussen van andere schadelijke componenten.

   U stemt ermee in AntalyaBuy en hun leveranciers, werknemers, functionarissen, partners, agenten, licentienemers te beschermen, te beschermen en te beschermen tegen verliezen, kosten, schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van een inbreuk op de voorwaarden voor gebruik van deze website. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat AntalyaBuy niet verantwoordelijk is voor enige vervorming, beledigend of illegaal gedrag door andere gebruikers op de site of door derden.

   AntalyaBuy heeft het recht om de toegang tot de website op te schorten voor bepaalde mobiele nummers, IP-adressen of e-mailadressen, die werden gebruikt voor systematische schendingen van deze gebruiksvoorwaarden.   Intellectuele eigendom

   De intellectuele eigendomsrechten op alle materialen en bronnen op de AntalyaBuy-site, inclusief, maar niet beperkt tot, gepubliceerde teksten, foto's, foto's, illustraties, grafische afbeeldingen, computerprogramma's, beschikbare databases, evenals alle informatie die naar de site wordt geüpload , zijn onderworpen aan bescherming onder de Auteurswet en Vergelijkbare Rechten onder de regelgeving van de Republiek Turkije, behoren tot AntalyaBuy of tot de respectieve gespecificeerde persoon die AntalyaBuy het recht heeft verleend om ze te gebruiken, en kunnen niet worden gebruikt in strijd met de actiewetgeving.

   De handelsmerken (zowel geregistreerde als niet-geregistreerde), gepubliceerd op de website, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving. Niets in deze gebruiksvoorwaarden wordt geïnterpreteerd als het verlenen van toestemming voor het gebruik van het handelsmerk AntalyaBuy.

   Het toegangsrecht van de gebruiker omvat niet het recht om informatie te gebruiken, te kopiëren of te reproduceren, behoudens intellectuele eigendomsrechten, tenzij de informatie qua volume onbeduidend is en bedoeld is voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat de wettelijke belangen van de auteurs of andere houders van intellectuele eigendomsrechten en in geval het kopiëren of reproduceren een niet-zakelijk doel heeft.

   Bij het kopiëren of reproduceren van informatie buiten het aanvaardbare volume zoals gedefinieerd in de voorgaande paragraaf, of in geval van enige andere schending van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de middelen van AntalyaBuy, heeft AntalyaBuy het recht om schadevergoeding te eisen voor zowel directe als indirecte schade tot het volledige bedrag.

   Tijdens het gebruik van de toegang tot diensten aangeboden door AntalyaBuy, verbindt de Gebruiker zich ertoe: om te voldoen aan de wetgeving van de Republiek Turkije, de huidige Gebruiksvoorwaarden, de internetethiek, de regels van goede manieren; om de reputatie van iemand anders niet te schaden en geen gewelddadige verandering van de constitutionele orde aan te zetten, een misdrijf te plegen, geweld tegen een persoon aan te spannen of conflicten op raciale, nationale, etnische of religieuze basis aan te zetten, om fascistische ideologie niet te propageren , om geen materiële of niet-materiële rechten van derden te schenden, inclusief intellectuele eigendomsrechten; om AntalyaBuy onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk geval van uitgevoerde of gevonden overtredingen; om de goede werking van het systeem niet te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, de identificatieprocedure van een andere Gebruiker niet te belemmeren, geen toegang te gebruiken buiten de verleende, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de verleende niet te beschadigen of te belemmeren toegang, evenals om het niet te gebruiken op een manier die iemand ertoe aanzet het gebruik te weigeren; om met technische middelen of op technologische wijze geen informatiebronnen of delen daarvan, die behoren tot de databases op de AntalyaBuy-website, te extraheren en daardoor geen eigen database in elektronische of in een ander formaat aan te maken; zich niet voor te doen als een andere persoon of op enigerlei wijze andere mensen te misleiden wat betreft zijn / haar identiteit of deel uitmaken van een bepaalde groep mensen; om geen kwaadaardige activiteiten uit te voeren in de zin van deze gebruiksvoorwaarden.

   Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, kan de gebruiker de informatiebronnen die op de AntalyaBuy-website zijn gepubliceerd, op geen enkele manier reproduceren, wijzigen, verwijderen, publiceren of verspreiden.

   AntalyaBuy heeft het recht om een ​​gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot het gebruikersprofiel van de Gebruiker te deactiveren of te verwijderen, in het geval deze laatste inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van AntalyaBuy met betrekking tot elementen op zijn site die onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten. < br />
   Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, blijven voorbehouden aan AntalyaBuy.


   Cookies

   AntalyaBuy gebruikt kleine bestanden waarmee de site de browser van de gebruiker "bestelt" om informatie op te slaan op het apparaat dat hij gebruikt(Cookies).

   Meer informatie over ons Cookiebeleid hier.


   Welke wet is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

   Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Republiek Turkije-wetgeving. Een geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de Republiek Turkije.


   Vragen?

   Als u vragen heeft, aarzel dan niet om AntalyaBuy te contacteren.

   Republiek Turkije
   E-mail: info@AntalyaBuy.com

Giriş
Kullanıcı adı
Şifre
Şifremi Unuttum Hatırlatmak